Overslaan en naar de inhoud gaan

Dankzij onze uitgebreide onderzoeksopzet konden meerdere hypotheses worden uitgesloten.

27 april 2024

Afwijkende situatie in Vriezenveen tijdens Milieukundige begeleiding vraagt om maatwerkoplossing
 

In opdracht van Waterschap Vechtstromen heeft ingenieursbureau Land in de zomer van 2020 de Milieukundige Begeleiding (MKB) uitgevoerd tijdens een sanering. Op een bedrijventerrein in Vriezenveen werd in de winter van 2019/2020 een verontreiniging geconstateerd rondom een ondergrondse Olie-Benzineafscheider (OBAS) bij een verkennend bodemonderzoek door een collegabureau. De OBAS is in gebruik om vuilwater afkomstig uit de wasplaats op te vangen waarbij olie wordt gescheiden van het water. Het vuilwater kan na deze behandeling worden afgevoerd naar het rioleringsstelstel. Mogelijk is de OBAS echter niet goed aangesloten of treedt er lekkage op waardoor olie rondom de OBAS in de bodem terecht is gekomen. Bij het verkennend bodemonderzoek is bij een boring naast de OBAS olie aangetoond in de bodem. Op basis van de oliechromatogrammen bleek het vermoedelijk diesel te betreffen. De bodemverontreiniging is in de zomer van 2020 gesaneerd. 

Bij de sanering was ingenieursbureau Land aanwezig om de sanering te begeleiden. Tijdens de graafwerkzaamheden verscheen ter plaatse van de noordelijke saneringswand in de richting van de wasplaats een donkere bodemlaag op circa 1 m onder maaiveld. Onze MKB’er rook een sterke olielucht en was zich direct bewust van de afwijkende omstandigheden. De graafwerkzaamheden werden stilgelegd en er werden monsters genomen van de wand. Vanwege instortingsgevaar kon er niet verder worden gegraven in de richting van de wasplaats. Zodoende kon onze MKB’er geen volledig beeld krijgen van de verontreiniging en bleef het onduidelijk in welke mate de verontreiniging onder de betonnen vloer van de wasplaats doorliep. Uit de analyseresultaten bleek er tevens een ander type olie aanwezig in de graafwand. De oliechromatogram wees op motorolie. Daarmee ontstond het scenario dat het mogelijk een ander geval van bodemverontreiniging betrof dan het geval waarbij dieselolie werd aangetoond. Daarop werd de graafwand afgedekt met folie er werd de ontgravingsput weer opgevuld met schoon zand en werden de resultaten van het nader onderzoek afgewacht.  

Daaropvolgende heeft ingenieursbureau Land in de herfst van 2020 een uitgebreid nader onderzoek uitgevoerd waarbij middels een conceptueel model vier verschillende hypotheses ter verklaring van de olieverontreiniging zijn opgesteld. Na het opstellen van de hypotheses werd het boorplan opgesteld waarbij de verschillende hypotheses konden worden getoetst. In totaal zijn hierbij vijf inpandige betonboringen verricht en zijn zeven uitpandige boringen geplaatst. De inpandige boringen zijn gezet om te verifiëren of de verontreiniging inpanding aanwezig was. De uitpandige boringen zijn gezet om de kern van de verontreiniging te lokaliseren en om deze verontreiniging af te perken. Na analyse van de grondmonsters kwam een duidelijk beeld naar voren. Onder de betonvloer van de wasplaats werden geen sterk verhoogde oliegehalten aangetroffen. Zodoende kon de olieverontreiniging worden afgeperkt tot een kleine zone rondom de afvoerbuis vanuit de wasplaats naar de OBAS. Dit betrof een zone van enkele meters tussen de betonvloer en de met folie afgedekte graafwand. 

Het nader onderzoek is met de opdrachtgever en de omgevingsdienst gedeeld en besproken. Dankzij onze uitgebreide onderzoeksopzet konden meerdere hypotheses worden uitgesloten. Zodoende kwam een duidelijke link naar voren tussen de verontreiniging en de bron van de verontreiniging. Daarmee kan de opdrachtgever effectief de verontreiniging saneren en de bron van de verontreiniging aanpakken waarmee een toekomstige herverontreiniging kan worden vermeden.