Bodemonderzoek voor de realisatie van het Overbetuwe College te Elst

Het Overbetuwe College (OBC) zal gerealiseerd worden op een akker ten zuidwesten van de bebouwde kom van Elst. Als voorbereiding voor de realisatie is in twee fases onderzoek uitgevoerd. Uit voorinformatie bleek dat er een gedempte sloot aanwezig is op de akker. Hierin zijn in de eerste fase verontreinigen met onder andere asbest aangetroffen.

Ook is gebleken dat de bovengrond matig verhoogde gehalten aan koper bevat. Onduidelijk is of we te maken hebben met spots met gehalten boven de interventiewaarden of dat er sprake is van een heterogeen aanwezige verontreiniging met gehalten rondom de tussenwaarde.

Na de oogst van de bieten is door ingenieursbureau Land  aanvullend onderzoek uitgevoerd. Omdat er mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig waren in de gedempte sloot is dit aanvullende onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Explosive Clearance Group B.V. Bij het onderzoek is een sterk met asbest verontreinigde spot aangetroffen.

Omdat de verhoogde gehalten met koper in de bovengrond over een groot deel van de akker waren gemeten en voor het in beeld krijgen of er sprake is van spots er zeer veel data verkregen moeten worden is gebruik gemaakt van een XRF-meter (X-Ray Fluorescence spectrometer). Hiermee kunnen direct in het veld absolute gehalten aan koper bepaald worden. Hierdoor kon in het veld meteen bijgestuurd worden waar extra boringen voor het nemen van afperkende monsters geplaatst moesten worden en kregen we in het veld inzichtelijk waar de hoogste gehalten zich bevonden. In het laboratorium zijn de grondmonsters met de hoogste XRF meetwaarden analytische geverifieerd. Onderstaande video toont de uitvoering van één van deze XRF-metingen:

Op deze wijze is vastgesteld dat er sprake is van een heterogene verontreiniging met koper in de bovengrond waarbij plaatselijk de interventiewaarde wordt overschreden maar dat gemiddeld genomen de gehalten zich ruim beneden de interventiewaarden bevinden.

Specificaties

Opdrachtgever: 
Gemeente Overbetuwe
Locatie: 
OBC Elst
Projectleider: 
Jacco van der Gaag
jga@ibland.nl

Misschien ook interessant

Project
Het Overbetuwe College (OBC) zal gerealiseerd worden op een akker ten...
Nieuwsartikel
Een aantal weken geleden kregen wij van onze vaste klant Waterschap Rijn en...
Project
Ingenieursbureau Land heeft in samenwerking met Saricon een geofysisch...
Home > Projecten > Bodemonderzoek voor de realisatie van het Overbetuwe College te Elst