De Liemers kan het overtollige water weer kwijt!

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel heeft ingenieursbureau Land een plan opgesteld om 30 kilometer watergang in de Liemers te verbeteren en ervoor te zorgen dat er weer voldoende water afgevoerd kan worden.

Door het uitvoeren van inmetingen, waterbodemonderzoeken en inventarisaties en deze te spiegelen aan landelijke wetten en regels en lokaal beleid is ingenieursbureau Land tot een baggerplan gekomen welke vervolgens is vertaald naar drie bestekken. Hierbij worden niet alleen baggerwerkzaamheden uitgevoerd, maar ook (delen van) watergangen hergeprofileerd, beschoeiingen hersteld, groenopstanden aangepakt en terreinen opgehoogd. Uitgangspunt hierbij is dat de vrijkomende baggerspecie zoveel mogelijk nuttig wordt hergebruikt in het projectgebied. Zo wordt baggerspecie ondermeer gebruikt voor het herstellen en herprofileren van schouwpaden, het ophogen van laaggelegen terreinen en het ophogen van kades.

Een belangrijk onderdeel van de opdracht is het omgevingsmanagement en het creëren van draagvlak onder de inwoners van het gebied. Hiertoe zijn zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd met aanliggende eigenaren en is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Verder zijn afspraken gemaakt met aanliggende eigenaren over het in gebruik stellen van schouwpaden en het herstellen van percelen.

Tijdens de uitvoering van de projecten verzorgt ingenieursbureau Land de directievoering en toezicht. 

Specificaties

Opdrachtgever: 
Waterschap Rijn en IJssel
Locatie: 
De Liemers
Projectleider: 
Ad van der Horst
aho@ibland.nl

Misschien ook interessant

Project
Het beheer van een stortplaats kost veel geld. Maar hoeveel geld dient hiervoor...
Project
In de zomer van 2017 is bij de herinrichting van de Tichelbeeksewaard een V1 (...
Project
In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft...
Home > Projecten > De Liemers kan het overtollige water weer kwijt!