Overslaan en naar de inhoud gaan
Waterbodem

Voorbereiding en ondersteuning Stedelijk Baggerwerk Elburg

OpdrachtgeverWaterschap Vallei en Veluwe
LocatieElburg
ProjectleiderGijs te Brake

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft ingenieursbureau Land de voorbereiding en aanbesteding voor het stedelijk baggerwerk Elburg verzorgd. Tevens ondersteunen wij de toezichthouder en directievoerder tijdens de uitvoering van het werk.

Ingenieursbureau Land is gestart met het inmeten van de watergangen en het in kaart brengen van sliblagen. Daarnaast is een verkennend waterbodemonderzoek conform NEN 5720 en NEN 5717 uitgevoerd, is de watergang geïnspecteerd en zijn kenmerkende zaken (kansen en knelpunten) voor het baggeren vastgelegd. De voorgenomen baggerwerkzaamheden zijn afgestemd met Gemeente, de regio archeoloog, de visvereniging en de afdeling ecologie van het Waterschap. De wensen en eisen die hieruit naar voren kwamen, zijn verwerkt in een bestek waarna de aanbesteding is opgestart.

Net toen de procedure in gang was gezet, kwam er in de markt veel aandacht voor PFAS en is de voorbereiding verder gestaakt. Toen er met het Tijdelijk Handelingskader PFAS wat meer duidelijkheid was over de mogelijkheden voor afzet van de baggerspecie, zijn alle watergangen onderzocht op PFAS. Tevens is toen besloten een aantal vijvers dieper dan de sliblagen te baggeren om vissen meer kans te geven. Daarvoor zijn ook de diepere lagen in beeld gebracht en onderzocht. Ook was er de wens van de visvereniging om een aantal taluds aan te passen langs de watergang. Hiervoor zijn de benodigde ontwerptekeningen gemaakt.

Eind 2019 is het werk aanbesteed, zodat de uitvoering in de winter 2019/2020 plaats kan vinden en het werk voor het broedseizoen kan worden afgerond. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ondersteunen wij middels toezicht en advies aan de directie.

SnipImage.JPG