Overslaan en naar de inhoud gaan
Water

Als het te complex wordt voor een model…

OpdrachtgeverProvincie Overijssel
LocatieSpringendal en Dal van de Mosbeek
ProjectleiderBram te Brake

Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen en beken gebied in Twente. Het gebied wordt heringericht om verdroging en vermesting tegen te gaan. Eén van de maatregelen is het verondiepen van beekdalen en het omzetten van landbouwgronden naar natte natuur. De vernatting is gewenst voor de natuur, maar vaak niet voor landbouwgewas, bebouwing en wegen, waar schade aan kan ontstaan.

De complexiteit is zo groot dat het niet goed in een model te vatten is. Dit is precies de reden waarom een goed grondwatermeetnet moet worden aangelegd. Die opdracht is bij ingenieursbureau Land in vertrouwde handen.

IMG_4492.jpeg

Ingenieursbureau Land richt daarom in opdracht van Provincie Overijssel een grondwatermeetnet bestaande uit 107 peilbuizen in, om de gevolgen van de maatregelen te kunnen meten. Een mooi project met diverse werkzaamheden; omgevingsmanagement voor afstemming met perceeleigenaren, boorwerkzaamheden en peilbuizen plaatsen, coördinatie met diverse partijen, installatie van meetapparatuur en levering van gegevens aan de Basis Registratie Ondergrond. De klus vraagt om maatwerk, al was het maar door de complexe bodemopbouw; onze boormeesters komen werkelijk elke bodemsoort tegen en kan binnen een tiental meters variëren. En regelmatig is de grondwaterstand het hoogst bovenop de heuvels.

IMG_4513-1.jpeg